ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Ek Trampa Programı

2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin  (f)  bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilen başvurular ve bilgi, belgeler doğrultusunda hazırlanan

2022 Yılı Ek Trampa Programının Bakanlık Makamının 21.12.2022 tarihli ve E-18508952-752.01.02-3232388 sayılı Oluru ile uygun bulunduğu 21.12.2022 tarih ve 3288998 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bahse konu yazı ekindeki listede 2022 yılı Ek Trampa Programında yer alan sit alanları içerisinde İlimiz, Odunpazarı ilçesi, Karacahisar Kalesi I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanı bulunmaktadır. Karacahisar Kalesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan taşınmazların malikleri dilekçe ve dilekçeye eklenecek aşağıdaki belgeler ile birlikte Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne veya Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

Başvuru evrakları :

  • 1-Taşınmazın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği
  • 2-9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları,
  • 3-Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası,
  • 4-Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi,
  • 5-Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri.