ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

■ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASI

5226 sayı ile değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu' nun 12. Maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı resmi gazetede yayımlanan" Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımı için Bakanlıkça ayni, nakdi ve teknik yardım yapılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Proje ve Proje Uygulama Yardımı yapılmaktadır.

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonun 31.03.2017 tarih ve 2 sayılı kararı doğrulturunda 2018 yılında yapılacak olan Proje Yardımlarına ilişkin başvurular; 18 Eylül 2017, Proje Uygulama Yardımlarına ilişkin başvurular; 18 Aralık 2017 tarihimesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüzde olacak şekilde müracaatlar yapılacaktır.

Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesine göre hazırlanacak olan başvuru dosyaları, iki nüsha halinde hazırlanarak Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir. Eksik ve belirtilen tarihten sonra iletilen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.